danjalekkerkerk


Algemene voorwaarden
Danja Lekkerkerk Coaching

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Danja Lekkerkerk Coaching.

Laatst gewijzigd op: 1 september 2022

Artikel 1: Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Danja Lekkerkerk Coaching, gevestigd aan Bankastraat 35, 3818 CG Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87247526, ook te vinden op: www.danjalekkerkerk.nl.

1.3 Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

1.4 Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.5 Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.6 Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7 Offerte: een schriftelijk aanbod van Danja Lekkerkerk Coaching.

1.8 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Danja Lekkerkerk Coaching een Overeenkomst heeft gesloten.

1.9 Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.10 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Danja Lekkerkerk Coaching zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.11 Partij(en): Danja Lekkerkerk Coaching en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.12 Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

1.13 Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

1.14 Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.


Artikel 2: Toepasselijkheid en interpretatie

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Danja Lekkerkerk Coaching, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Danja Lekkerkerk Coaching heeft aanvaard.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.4 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle Offertes en andere aanbiedingen van Danja Lekkerkerk Coaching zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Danja Lekkerkerk Coaching en het voldoen aan de daarbij door Danja Lekkerkerk Coaching gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Danja Lekkerkerk Coaching onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3 Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.


Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Danja Lekkerkerk Coaching zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Danja Lekkerkerk Coaching direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Danja Lekkerkerk Coaching Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.3 Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Danja Lekkerkerk Coaching te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Danja Lekkerkerk Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Danja Lekkerkerk Coaching worden verstrekt.

4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Danja Lekkerkerk Coaching het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

4.6 Danja Lekkerkerk Coaching is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.


Artikel 5: Duur en einde van de Overeenkomst

5.1 De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot op het moment van wederopzegging.

5.2 Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.

5.3 Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.

5.4 In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Danja Lekkerkerk Coaching uit de opzegging voortvloeien. Danja Lekkerkerk Coaching zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Danja Lekkerkerk Coaching te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Danja Lekkerkerk Coaching over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

5.5 Danja Lekkerkerk Coaching mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:

Opdrachtgever failliet is verklaard;

Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

5.6 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.


Artikel 6: Prijs en betaling

6.1 Opdrachtgever betaalt Danja Lekkerkerk Coaching het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Danja Lekkerkerk Coaching genoemde prijzen zijn in euro's.

6.2 Alle door Danja Lekkerkerk Coaching genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

6.3 Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

6.4 Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Danja Lekkerkerk Coaching het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

6.5 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Danja Lekkerkerk Coaching gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Danja Lekkerkerk Coaching Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

6.6 Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

6.7 Danja Lekkerkerk Coaching kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Danja Lekkerkerk Coaching op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Danja Lekkerkerk Coaching worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.


Artikel 8: Meerwerk

8.1 Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

8.2 Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Danja Lekkerkerk Coaching mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

8.3 Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

8.4 Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

8.5 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Danja Lekkerkerk Coaching zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Danja Lekkerkerk Coaching stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.


Artikel 9: Levering en levertijd

9.1 Door Danja Lekkerkerk Coaching genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

9.2 Danja Lekkerkerk Coaching behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.

9.3 Danja Lekkerkerk Coaching blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Danja Lekkerkerk Coaching, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.


Artikel 10: Garantie

10.1 Danja Lekkerkerk Coaching staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en de klacht direct na ontdekking van het gebrek is gemeld en de klacht door Danja Lekkerkerk Coaching gegrond wordt geacht. Danja Lekkerkerk Coaching zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van het door Opdrachtgever maximaal betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.

10.3 Een door Danja Lekkerkerk Coaching, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.

10.4 De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Danja Lekkerkerk Coaching heeft opgevolgd of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.


Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Danja Lekkerkerk Coaching verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Danja Lekkerkerk Coaching.

11.2 Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Danja Lekkerkerk Coaching en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.


Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

12.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

12.3 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Danja Lekkerkerk Coaching.

13.2 Danja Lekkerkerk Coaching zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Danja Lekkerkerk Coaching kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

13.3 Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Danja Lekkerkerk Coaching van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover de garantiebepaling niet opgaat.

13.4 De totale aansprakelijkheid van Danja Lekkerkerk Coaching voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Danja Lekkerkerk Coaching, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 5.000,00.

13.5 Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Danja Lekkerkerk Coaching aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

13.6 Aansprakelijkheid van Danja Lekkerkerk Coaching jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Danja Lekkerkerk Coaching gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

13.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Danja Lekkerkerk Coaching meldt.

13.8 De aansprakelijkheid van Danja Lekkerkerk Coaching met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Danja Lekkerkerk Coaching onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Danja Lekkerkerk Coaching ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Danja Lekkerkerk Coaching in staat is adequaat te reageren.

13.9 Opdrachtgever vrijwaart Danja Lekkerkerk Coaching voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

13.10 Danja Lekkerkerk Coaching kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Danja Lekkerkerk Coaching in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Danja Lekkerkerk Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

13.11 Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

13.12 Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.


Artikel 14: Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Danja Lekkerkerk Coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.2 Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://danjalekkerkerk.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Danja Lekkerkerk Coaching kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

14.3 Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Danja Lekkerkerk Coaching. Danja Lekkerkerk Coaching kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Danja Lekkerkerk Coaching de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.


Artikel 15: Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Danja Lekkerkerk Coaching gevestigd is.

15.3 Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.4 Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.5 Danja Lekkerkerk Coaching is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Danja Lekkerkerk Coaching of de bedrijfsactiviteiten van Danja Lekkerkerk Coaching overneemt.

 

Naam: Danja Lekkerkerk Coaching
Adres: Bankastraat 35, 3818 CG Amersfoort
E-mailadres: contact@danjalekkerkerk.nl